•  0254.3859 791
  •  091315 9999 (Ms Mai)
  •  hienty276@gmail.com

ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NHIÊN LIỆU MÁY PHÁT ĐIỆN


CÔNG THỨC: TẠM TÍNH ĐỊNH MỨC DẦU MPĐ
 

•         Tiêu hao nhiên liệu 25%: CS(kW) x 0,093
•         Tiêu hao nhiên liệu 50%: CS(kW)x 0,151
•         Tiêu hao nhiên liệu 75%: CS(kW)x 0,215
•         Tiêu hao nhiên liệu 100%: CS(kW)x 0,276   

TIÊU HAO NHIÊN LIỆU MÁY PHÁT ĐIỆN

Máy chạy dầu diesel định mức trung bình

Công Suất

Suất Tiêu Hao Nhiên Liệu

25% Tải

Lít/Giờ

50% Tải

Lít/Giờ

75% Tải

Lít/Giờ

100% Tải

Lít/Giờ

20 kVA

2,9

4,7

5,2

6.8

30 kVA

3,9

5,0

5,5

8,8

40 kVA

4,1

6,4

8,4

11,2

50 kVA

6,3

8,5

10

14

75 kVA

7,5

12

14

19,5

100 kVA

9,1

14,7

16,5

23,5

135 kVA

11

17

18,5

26

150 kVA

12,9

21

24

32

175 kVA

14

22

31,5

41

200 kVA

16,9

26,8

32,6

43,5

250 kVA

18

30

42,6

56,9

300 kVA

20

33

50

68

350 kVA

22

37

55

73.4

400 kVA

24,3

42,8

59,4

81

450 kVA

29,5

50,3

59,5

81,5

500 kVA

33,7

60,6

69,2

93,3

600 kVA

40

71

85,2

115,9

700 kVA

55,6

85,6

95,4

128

800 kVA

77,6

99,1

119,6

159

1000 kVA

80

127

165

217

1200 kVA

103

162

196

257

1500 kVA

120

200

258

344

 * CHÚ Ý: mức tải 03 pha phải tính đều và máy còn chất lượng bao nhiêu %

Đăng ký thông tin